جرم های ریختنی و روکش

---اسم فارسی---نام برند---اسم انگلیسی---لینک فایل
جرم ریختنی شاموتیNC11-13Dense fireclay castableدانلود فایل PDF
جرم روکش شاموتیNC11-13FDense fireclay coating mixدانلود فایل PDF
جرم ریختنی شاموتیNC11-13LVDense fireclay castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی شاموتیNC11-13VDense fireclay castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی شاموتیNC11-13VCDense fireclay castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی شاموتیNC11-14Dense fireclay castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی شاموتیNC11-14LVDense fireclay castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی شاموتیNC11-14VDense fireclay castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی شاموتیNC11-14VCDense fireclay castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی شاموتی سبکNC12-10light weight fireclay castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی شاموتی سبکNC12-11light weight fireclay castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی شاموتی سبکNC12-12light weight fireclay castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی شاموتی سبکNC12-13light weight fireclay castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی شاموتی سبکNC12-13-3light weight fireclay castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی شاموتی سبکNC12-14light weight fireclay castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی شاموتی عایقNC13-6Insulation fireclay castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی شاموتی عایقNC13-8Insulation fireclay castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی شاموتی عایقNC13-11Insulation fireclay castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی آلومینیNC21-15Dense high alumina castableدانلود فایل PDF
جرم روکش آلومینیNC21-15FDense high alumina coating mixدانلود فایل PDF
جرم روکش آلومینیومNC21-15FALDense high alumina coating mixدانلود فایل PDF
جرم ریختنی آلومینیNC21-15LVDense high alumina castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی آلومینیNC21-15LVALDense high alumina castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی آلومینیNC21-16Dense high alumina castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی آلومینیNC21-16ANLVDense high alumina castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی آلومینیNC21-16EXDense high alumina castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی آلومینیNC21-16EXMODense high alumina castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی آلومینیNC21-16EXLVDense high alumina castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی آلومینیNC21-16FDense high alumina castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی آلومینیNC21-16LVMODense high alumina castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی آلومینیNC21-16LVDense high alumina castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی آلومینیNC21-16LVALDense high alumina castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی آلومینیNC21-16MDense high alumina castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی آلومینیNC21-16ULVDense high alumina castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی آلومینیNC21-16VDense high alumina castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی آلومینیNC21-17Dense high alumina castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی آلومینیNC21-17ANLVDense high alumina castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی آلومین کرومیتیNC21-17CHDense high alumina chrome castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی آلومینیNC21-17EXDense high alumina castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی آلومینیNC21-17EX-1Dense high alumina castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی آلومینیNC21-17EXLVMODense high alumina castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی آلومینیNC21-17EXMODense high alumina castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی آلومینیNC21-17EXLVDense high alumina castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی آلومینیNC21-17LVMODense high alumina castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی آلومینیNC21-17MODense high alumina castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی آلومینیNC21-17EXLSDense high alumina castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی آلومینیNC21-18CRDense high alumina castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی آلومینیNC21-18CRLVDense high alumina castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی آلومینیNC21-18CRVDense high alumina castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی آلومینیNC21-17EXLV-1Dense high alumina castableدانلود فایل PDF
جرم روکش آلومینیNC21-17FDense high alumina coating mixدانلود فایل PDF
جرم روکش آلومینیNC21-17FRADense high alumina coating mixدانلود فایل PDF
جرم ریختنی آلومینیNC21-17LVDense high alumina castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی آلومین اسپینلیNC21-18SPMSDense high alumina spinel castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی آلومینیNC21-17MDense high alumina castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی آلومینیNC21-18VMODense high alumina castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی آلومینیNC21-18ZRLVDense high alumina castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی آلومینیNC21-17ULVDense high alumina castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی آلومینیNC21-18Dense high alumina castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی آلومینیNC21-18CRLSDense high alumina castableدانلود فایل PDF
جرم روکش آلومینیNC21-18FDense high alumina coating mixدانلود فایل PDF
جرم ریختنی آلومینیNC21-18LSDense high alumina castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی آلومینیNC21-18LVDense high alumina castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی آلومینیNC21-18MDense high alumina castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی آلومینیNC21-18NVDense high alumina castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی آلومین اسپینلیNC21-18SPLVDense high alumina spinel castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی آلومینیNC21-18ULVDense high alumina castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی سیلیکون کاربیدیNC51-14LVMODense silicon carbide castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی آلومینیNC21-18VDense high alumina castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی آلومینیNC21-18V-1Dense high alumina castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی سیلیکون کاربیدیNC51-16EXLVDense silicon carbide castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی سیلیکون کاربیدیNC51-16LVMODense silicon carbide castableدانلود فایل PDF
جرم روکش آلومینی سبکNC22-15FLight weight high alumina coating mixدانلود فایل PDF
جرم ریختنی آلومینی سبکNC22-16Light weight high alumina castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی آلومینی سبکNC22-17Light weight high alumina castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی آلومینی سبکNC22-18Light weight high alumina castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی کرومیتیNC31-14Dense chrome castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی کرومیتیNC31-15Dense chrome castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی کرومیتیNC31-15-1Dense chrome castableدانلود فایل PDF
جرم روکش منیزیتی سبکNC32-16Flight weight magnesite coating mixدانلود فایل PDF
جرم روکش قلیایی عایقNC33-7FInsulation basic coating mixدانلود فایل PDF
جرم ریختنی سیلیکون کاربیدیNC51-14EXLVDense silicon carbide castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی سیلیکون کاربیدیNC51-14LVDense silicon carbide castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی سیلیکون کاربیدیNC51-15ANZRLVDense silicon carbide castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی سیلیکون کاربیدیNC51-15LVDense silicon carbide castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی سیلیکون کاربیدیNC51-16ANLVDense silicon carbide castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی سیلیکون کاربیدیNC51-16LVDense silicon carbide castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی سیلیکون کاربیدیNC51-17LVDense silicon carbide castableدانلود فایل PDF
جرم ریختنی شاموتیNC11-13VCDense fireclay castableدانلود فایل PDF