جرم های پاشیدنی

---اسم فارسی---نام برند---اسم انگلیسیلینک فایل---
جرم پاشیدنی شاموتیNG11-13Dense fireclay gunning mixدانلود فایل PDF
جرم پاشیدنی شاموتیNG11-14Dense fireclay gunning mixدانلود فایل PDF
جرم پاشیدنی شاموتی سبکNG12-10Light Weight fireclay gunning mixدانلود فایل PDF
جرم پاشیدنی شاموتی سبکNG12-12Light Weight fireclay gunning mixدانلود فایل PDF
جرم پاشیدنی شاموتی سبکNG12-13Light Weight fireclay gunning mixدانلود فایل PDF
جرم پاشیدنی شاموتی سبکNG12-14Light Weight fireclay gunning mixدانلود فایل PDF
جرم پاشیدنی شاموتی عایقNG13-8insulation fireclay gunning mixدانلود فایل PDF
جرم پاشیدنی شاموتی عایقNG13-10VRinsulation fireclay gunning mixدانلود فایل PDF
جرم پاشیدنی شاموتی عایقNG13-11VRInsulating fireclay gunning mixدانلود فایل PDF
جرم پاشیدنی آلومینیNG21-16Dense high alumina gunning mixدانلود فایل PDF
جرم پاشیدنی آلومینیNG21-16LDense high alumina gunning mixدانلود فایل PDF
جرم پاشیدنی آلومینیNG21-17Dense high alumina gunning mixدانلود فایل PDF
جرم پاشیدنی آلومینیNG21-17LDense high alumina gunning mixدانلود فایل PDF
جرم پاشیدنی آلومینیng21-17EXLDENSE GUNNING MIX - LCGدانلود فایل PDF
جرم پاشیدنی آلومینیNG21-18Dense high alumina gunning mixدانلود فایل PDF
جرم پاشیدنی آلومینیNG21-18LDense high alumina gunning mixدانلود فایل PDF
جرم پاشیدنی آلومینی سبکNG22-15Light weight high alumina gunning mixدانلود فایل PDF
جرم پاشیدنی آلومینی سبکNG22-16Light weight high alumina gunning mixدانلود فایل PDF
جرم پاشیدنی نیمه سیلیسیNG41-5Dense semi silica gunning mixدانلود فایل PDF
جرم پاشیدنی نیمه سیلیسی سبکNG42- 8Light weight semi silica gunning mixدانلود فایل PDF
جرم پاشیدنی سیلیکون کاربایدیNG51-13Dense silicon carbide gunning mixدانلود فایل PDF
جرم پاشیدنی سیلیکون کاربیدیNG51-13LDense silicon carbide gunning mixدانلود فایل PDF
جرم پاشیدنی سیلیکون کاربیدیNG51-14LDense silicon carbide gunning mixدانلود فایل PDF
جرم پاشیدنی سیلیکون کاربیدیNG51-15EXLDense silicon carbide gunning mixدانلود فایل PDF
جرم پاشیدنی سیلیکون کاربایدیNG51-14Dense silicon carbide gunning mixدانلود فایل PDF
جرم پاشیدنی سیلیکون کاربیدیNG51-15LDense silicon carbide gunning mixدانلود فایل PDF
جرم پاشیدنی سیلیکون کاربیدیNG51-16EXLDense silicon carbide gunning mixدانلود فایل PDF
جرم پاشیدنی سیلیکون کاربیدیNG51-16LDense silicon carbide gunning mixدانلود فایل PDF