جرم های کوبیدنی

فارسی---اسم فارسی---نام برند---اسم انگلیسی---لینک فایل
جرم کوبیدنی آلومینا اسپینلیNR24-85High alumina spinel dry ramming mixدانلود فایل PDF
جرم کوبیدنی آلومینیNR25-90Fhigh alumina wet ramming mixدانلود فایل PDF
جرم کوبیدنی منیزیت کرومیتیNR34-80Magnesite chrome dry ramming mixدانلود فایل PDF
جرم کوبیدنی منیزیت آلومینیNR34-85Magnesite alumina dry ramming mixدانلود فایل PDF
جرم کوبیدنی منیزیت اسپینلیNR34-88Magnesite spinel dry ramming mixدانلود فایل PDF
جرم کوبیدنی منیزیتیNR34-90Magnesite dry ramming mixدانلود فایل PDF
جرم کوبیدنی منیزیتیNR34-95Magnesite dry ramming mixدانلود فایل PDF
جرم کوبیدنی منیزیت کرومیتیNR35-80Magnesite chrome wet ramming mixدانلود فایل PDF
جرم کوبیدنی منیزیتیNR35-90Magnesite wet ramming mixدانلود فایل PDF