خاک نسوز دانه بندی شده

فارسی---اسم فارسی---نام برند---اسم انگلیسی---لینک فایل
خاک نسوز چسبندهNS16-30Softclay Powderدانلود فایل PDF
خاک نسوز شاموتیNS17-45Fireclay grain sizedدانلود فایل PDF
خاک نسوز آلومینیNS27-75High alumina grain sizedدانلود فایل PDF
خاک نسوز آلومینیNS27-85High alumina grain sizedدانلود فایل PDF
خاک نسوز کرومیتیNS37-15Chrome grain sizedدانلود فایل PDF
خاک نسوز کرومیت منیزیتیNS37-45Chrome magnesite grain sizedدانلود فایل PDF
خاک نسوز منیزیت کرومیتیNS37-75Magnesite chrome grain sizedدانلود فایل PDF
خاک نسوز منیزیت کرومیتیNS37-80Magnesite chrome Powderدانلود فایل PDF
خاک نسوز منیزیتیNS37-90Magnesite Powderدانلود فایل PDF
خاک نسوز سیلیکاتیNS67-65ZIRCONIUM SILICATEدانلود فایل PDF