خدمات مهندسی شرکت تولیدی و مهندسی نسوزین

از ویژگی های خدمات مهندسی , انجام طراحی لایه نسوز کوره ها , مشاوره و همکاری فنی نزدیک با صنایع مصرف کننده نسوز است. این شرکت قویا اعتقاد دارد ارائه خدمات مهندسی قبل و پس از فروش , موجبات فروش موثر شرکت را برای همیشه فراهم و تضمین خواهد نمود.

خدمات مشاوره ارائه شده در زمينه توليد و کاربرد مواد نسوز به :

 • شرکت سيمان آباده (تجهيزات کامل خط توليد)
 • شرکت سيمان اکباتان (تجهيزات کامل خط توليد)
 • شرکت سيمان کردستان (تجهيزات کامل خط توليد)
 • شرکت سيمان سفيد اروميه (تجهيزات کامل خط توليد)
 • شرکت سيمان ياسوج (تجهيزات کامل خط توليد)
 • شرکت سيمان فارس نو (تجهيزات کامل خط توليد)
 • شرکت سيمان آباده (تجهيزات کامل خط توليد)
 • شرکت سيمان اکباتان (تجهيزات کامل خط توليد)
 • شرکت سيمان کردستان (تجهيزات کامل خط توليد)
 • شرکت سيمان سفيد اروميه (تجهيزات کامل خط توليد)
 • شرکت سيمان ياسوج (تجهيزات کامل خط توليد)
 • شرکت سيمان فارس نو (تجهيزات کامل خط توليد)

خدمات پروژه ای ارائه شده در زمينه طراحی به :

 • شرکت فرآورده های نسوز امين آباد
 • شرکت تهيه و توليد مواد نسوز کشور
 • شرکت فرآورده های ديرگداز ايران
 • شرکت فرآورده های نسوز پارس
 • شرکت فرآورده های نسوز ايران
 • شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غيرآهنی و شرکت کانی مس