خط مشی کیفیت شرکت تولیدی و مهندسی نسوزین

شركت تولیدی و مهندسی نسوزین با هدف ارائه مشاوره، طراحی و تولید مواد نسوز مورد نیاز صنایع كشور تاسیس شده و در حال حاضر مشخصاً در زمینه طراحی لایه نسوز و تولید انواع مواد ویژه نسوز (منولیتیک) فعالیت می کند. خط مشی اصلی كیفیت مدیریت این شركت بر پایه بهبود مستمر استوار بوده واز این طریق ارتقای رضایت مشتریان همواره مد نظر می باشد بطوری که شركت تولیدی و مهندسی نسوزین ، نظام مدیریت كیفیت را بر اساس استاندارد ISO۹۰۰۱-۲۰۱۵ به اجراء در آورده و در این راستا همواره اصول زیر را مورد توجه قرار می دهد:
۱- جلب اعتماد، حفظ و گسترش رضایت مندی مشتریان.
۲- انجام به موقع تعهدات در قبال مشتریان.
۳- همكاری نزدیك با صنایع مصرف كننده مواد نسوز و ارائه خدمات خالصانه قبل و بعد از فروش.
۴- تلاش در جهت شناسایی عوامل مؤثر بر كیفیت و ارتقای مستمر آن و ابداع فرآورده های جدید.
۵- آموزش و ارتقای دانش فنی كاركنان به عنوان سرمایه اصلی شركت محسوب می شوند، ایجاد محیط كار مناسب و ترویج فرهنگ مشاركت.
۶- برنامه ریزی جهت نهادینه کردن نظام مدیریت كیفیت در كلیه سطوح شركت.
۷- متعهد به محقق نمودن الزامات قابل کاربرد در شرکت.
با توجه به اینكه دستیابی به كیفیت مطلوب جز با تلاش ، همكاری و همفكری كلیه كاركنان میسر نمی باشد، قویاَ كلیه همكاران تمام مساعی خود را در جهت رسیدن به این مهم و اجرای این خط مشی به كار می بندند . این خط مشی چارچوبی است جهت تعیین اهداف كیفی شركت كه بر حسب نیاز مورد بازنگری قرار می گیرد.