دستور العمل ها

---اسم فارسی---لینک فایل
١- دستورالعمل آماده سازی و مصرف ملات های نسوزدانلود فایل PDF
٢- دستورالعمل ريختن و حرارت دادن جرم هاي ريحتنی معمولیدانلود فایل PDF
٣- دستورالعمل ريختن و حرارت دادن جرم های ريحتنی کم سيمان و خيلی کم سيماندانلود فایل PDF
٤- دستورالعمل نصب جرم کوبيدنی قليائی در کوره القائیدانلود فایل PDF
٥- دستورالعمل نصب و حرارت دادن جرم هاي کوبيدنی نسوز به روش مرطوبدانلود فایل PDF
٦- دستورالعمل نصب گل هاي نسوزدانلود فایل PDF