ملات ها

---اسم فارسی---نام برند---اسم انگلیسی---لینک فایل
ملات شاموتی عایقNM14-20Heat set insulation fireclay mortarدانلود فایل PDF
ملات شاموتی سبکNM14-30Heat set light weight fireclay mortarدانلود فایل PDF
ملات شاموتیNM14-40Heat set fireclay mortarدانلود فایل PDF
ملات شاموتی سبکNM15-30Air Set light weight fireclay mortarدانلود فایل PDF
ملات شاموتیNM15-40Air Set fireclay mortarدانلود فایل PDF
ملات آلومینیNM24-65Heat set high alumina mortarدانلود فایل PDF
ملات آلومینیNM24-80Heat set high alumina mortarدانلود فایل PDF
ملات آلومینیNM24-80ALHeat set high alumina mortarدانلود فایل PDF
ملات آلومینیNM24-90CRHeat set high alumina mortarدانلود فایل PDF
ملات آلومینیNM25-85CRAir set high alumina mortarدانلود فایل PDF
ملات آلومینیNM25-65Air set high alumina mortarدانلود فایل PDF
ملات منیزیتیNM35-80Heat set magnesite mortarدانلود فایل PDF
ملات آلومینی اتصال هیدرولیکیNM25-90Hydraulic set high alumina mortarدانلود فایل PDF
ملات منیزیتیNM34-80Heat set magnesite mortarدانلود فایل PDF
ملات منیزیتیNM35-80Air set magnesite mortarدانلود فایل PDF