نسوز های عایق و سبک

---اسم فارسی---نام برند---اسم انگلیسی---لینک فایل
تخته سیلیکات کلسیمیNT0.3-1000Calcium Silicate boardدانلود فایل PDF
آجر دیاتومینی عایقNT0.6-900Insulation Bricksدانلود فایل PDF
آجر دیاتومینی عایقNT0.6-1260Insulation Bricksدانلود فایل PDF
آجر شاموتی سبکNT1.0-1260Light Weight Bricksدانلود فایل PDF
آجر شاموتی سبکNT1.0-1400Light Weight Bricksدانلود فایل PDF
آجر شاموتی سبکNT1.2-1260Light Weight Bricksدانلود فایل PDF